Přípojky a informace

 

Postup pro zřízení vodovodní nabo kanalizační přípojky

 

1. Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD)

PD může být vypracována našimi projektanty nebo kterýmkoliv oprávněným projektantem. PD musí odpovídat závazným standardům pro vodovodní síť.

 

2. Vyřízení územního rozhodnutí (event. územního souhlasu)

Územní rozhodnutí (dále jen ÚR) pro Vás může vyřídit přímo projektant, pokud ho k tomu zmocníte nebo si ho můžete vyřídit sami. ÚR vydá příslušný stavební úřad po předložení následujících dokumentů:
a. Projektová dokumentace
b. Vyjádření provozovatele – souhlas s připojením
c. Vyjádření správců inženýrských sítí – plynu, elektro, telefon atd.
d. Dohoda s vlastníky pozemku, přes který je přípojka vedena - obec, soukromá osoba…

 

3. Vyplnění příhlášky na odběr pitné vody nebo odvádění odpadních vod

S projektem, územním rozhodnutím nebo souhlasem, výpisem z listu vlastnictví (stačí orientační) a vyjádřením od provozovatele se žadatel o vodovodní přípojku dostaví na provozovnu firmu Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. v obci Protivanov a vyplní zde přihlášku k odběru vody nebo odvádění odpadních vod. Vyplněnou přihlášku s výše uvedenými dokumenty lze také na odkazech viz. níže a zaslat jí vyplněnou na na provozovnu firmu Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Kontakt:
Za Školou 379, 798 48 Protivanov


Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 - 16:00
Středa 7:00 – 16:00

 

4. Stavba přípojky

Veškeré zemní práce tj. vodoměrnou šachtu, trasu přípojky, obnažení vodovodního řadu, provede na své náklady žadatel o vodovodní přípojku. Samotné položení přípojky, navrtávku vodovodního řadu a osazení vodoměru, provedou pracovníci provozovatele po Vaší telefonické žádosti, na telefonním čísle uvedeném v přihlášce. Po osazení vodoměru vám bude zaslána faktura za provedené práce a materiál ( bez vodoměru ).

 

5. Smlouva

Po osazení vodoměru Vám bude zaslán návrh smlouvy o dodávce vody, případně odvádění odpadních vod.