Plynovodní přípojky

Potřebná dokumentace

 

Stavební povolení

U jednoduchých staveb, možno žádat stavební úřad, pouze o -územní rozhodnutí- , nebo územní souhlas-. Konkrétní informace vám podají jednotlivá pracoviště stavebních úřadů.
 

Vyjádření provozovatele

Jedná se o dvě vyjádření a to k existenci podzemních zařízení a k realizaci přípojky které je ve správě SMP a.s, popřípadě JMP a.s. 
 

Projektová dokumentace

Postačí jednoduchý výkres, ze kterého je patrná trasa plánované plynovodní přípojky (od napojení na stávající plynovod po místo ukočení hlavním uzávěrem plynu) a poloha budovy, která má být na tuto přípojku napojena.
 

Souhlas majitele plynovodu

(Majitelem plynovodu nemusí být jen SMP a.s., popřípadě JMP a.s., která je vždy jeho provozovatelem), Mohou jimi být obce, města nebo i jiný právní subjekt.
 

Stavební povolení

Pro tento druh dokumentu lze použit stavební povolení s nabytím právní moci, územní rozhodnutí a nebo územní souhlas vydaný příslušným stavebním úřadem.